Habarlar

 • Aýak myşsasynyň berkligi nädip etmeli?Nädip uzadýarsyň?

  Birnäçe maşkdan soň, elmydama aýak myşsalarymyzyň gaty berkdigini duýýarys, esasanam ylgandan soň, bu duýgy gaty görnüp dur.Wagtynda ýeňilleşdirilmese, aýagyň has galyňlaşmagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin aýagyň berkligini wagtynda uzatmalydyrys.Näme etmelidigini bilýärsiňmi l ...
  Koprak oka
 • Egniňi nädip açmaly, egin açmak prosesine üns bermeli

  Egniňi açyk egin hereketi 1-i nädip etmeli, ýokary passiw egin açmak - egniň / döşüň öň tarapyny açmak Egniň köpüsi gaty berk bolansoň, täze başlaýanlar has amatly passiw açyk egin maşklaryny ulanyp bilerler.Tagtanyň üstünde ajaýyp, ýoga blokuny goýuň ...
  Koprak oka
 • Dumbbell barbell fitnes programmasy

  Duşenbe: Maşkyň esasy bölegi - döş Super fitnesiň üç toplumyny tamamlaň.Super Fitness 1: upperokarky obli dambbell guşlarynyň 3 toplumyny, her toplumyna 8-10 rep.Oturylyşygy 8-10 repden ybarat üç toplumy arakesmesiz ýerine ýetiriň.Super türgenleşik 2: Bir sagatda 10-12 repden ybarat 3 toplumy ...
  Koprak oka
 • Arkaňyza ýa-da aýaklaryňyza gaty çekmekmi?

  Gaty çekmek şeýle bir nusgawy hereket, köp fitnes weteranlarynyň ony fitnes düzgünlerine goşýandyklaryny görýäris.Gaty çekmek beden myşsalarynyň 80% -ini maşk edýändigi mälim, sebäbi gaty çekmek myşsalaryň, köp adamyň dürli pikirleri bolan ýerlerde maşk etmekdir, şonuň üçin gaty çekmek arka myşsalaryny maşk etmekdir öýdýärsiňiz ...
  Koprak oka
 • Kalbyň tälim maşyny hereketi öwredýär we böwrek myşsalaryny çuňňur höweslendirýär

  Düwmeler bedeniň iň göze ilýän bölegidir, şonuň üçin ýumruklaryň görnüşi gaty möhümdir.Köp adamlar bagryny türgenleşdirmegiň dürli ýollary hakda pikir edýärler.Kalbyň türgenleşigi, ýaragsyz we enjamlar hem bar, şonda hip enjamlaryny öwretmegiň haýsy hereketlerini bilýärsiňizmi?Smith squat Squ ...
  Koprak oka
 • Dambbell maşklary, goluň ýagyny ýitirmäge kömek edýär

  Häzirki wagtda kompýuteriň öňünde köp adam işleýän bolsa, uzak wagtlap oturmak eliňiziň içiniň ösmegine sebäp bolup biler.Armeňil ulalansoň ýitirmek aňsat däl we ýokarky bedeniňizi ulaldar.Şonuň üçin ellerimiziň ýuka bolmagy has gowy.Aktiony bilýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • Barbell fitnesiniň gyzlar üçin nähili peýdalary bar?Gyzlar üçin näçe agram laýyk?

  Enjam maşklary barada aýdanymyzda, köplenç dambbelller ýa-da barbelller hakda pikir edip bileris, gyzlar üçin bu iki fitnes enjamy birneme agyr ýaly bolup görünýär, ýöne aslynda käbir düşünişmezligimiz bolup biler, dambbelller we barbelller saýlamak üçin dürli agramlar, gyzlar bilen barbell fitnesi köp ben ...
  Koprak oka
 • Barbell fitnesiniň nusgawy hereketleri haýsylar?Näçe edip bilersiňiz?

  Barbell, myşsalarymyzy maşk edende ulanýan fitnes enjamlarymyzyň bir görnüşidir.Dambbelller bilen deňeşdirilende bu enjam has agyrdyr.Has gowy maşk etmek üçin köplenç barbelliň käbir klassiki fitnes hereketlerini ulanýarys.Barbell fitnesiniň nusgawy hereketleriniň nämedigini bilýärsiňizmi?Gaty çekmek P ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik sport zaly enjamlary

  Käbir myşsalary türgenleşdirenimizde, maşk etmegiňize kömek etmek üçin maşk enjamlaryny ulanmak gutulgysyzdyr.Egniň esasy myşsasy deltoiddir.Köp adamlar has güýçli eşik geýip bilmekleri üçin esasan özlerini güýçlendirmek üçin egnini öwredýärler.Şonuň üçin egin hakda näme bilýärsiňiz ...
  Koprak oka
 • Muskul gurmak?Çäýnekleri ýatdan çykarmaň

  Myşsa gurmak isleýän köp sanly fitnes höwesjeňleri, kiçijik we ýeňil bolany üçin dambbelller bilen maşk etmegi saýlarlar we islän wagtyňyz, islendik ýerde türgenleşip bilersiňiz.Kettlebellleriň, adatça ulanmaýan myşsa dokumalaryňyzy güýçlendirmek bilen birmeňzeş peýdalary bar.Kett bilen maşk edende ...
  Koprak oka
 • Barbell squats-yň peýdalary näme?

  Barbell skatasyny ulanmak gaty peýdaly, ýöne barbell skatasynyň dogry ýagdaýyna hakykatdanam düşünmeli we muny edip bilersiňiz!Şonuň üçin barbell skatlaryň peýdasy näme?Barbell skatasynyň dogry ýerini nädip etmeli?Biz size gowy düşünýäris!Ilki bilen bedeniň güýjüni ýokarlandyr ...
  Koprak oka
 • Dambbelller giň eginleri ösdürmäge kömek edýär

  Egniň myşsalary tutuş ýokarky bedeniň myşsa dokumasynyň iň möhüm bölegidir.Giň we doly eginleri gurmak diňe bir adamlary has ygtybarly görünmek bilen çäklenmän, modele meňzeş şekil almaga we tutuş bedeniň myşsa çyzyklaryny has tekizleşdirmäge kömek edip biler.Käbir adamlar bu tra ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň