Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

Biz kim

“Dingzhou Hongyu Technology Development Co., Ltd.”, sport enjamlarynyň paýtagty, Hytaýyň Hebei welaýatynyň Dingzhou şäherinde ýerleşýär.
Şäher.5 zawodda 120-den gowrak işçimiz, 2000-den gowrak daşary ýurtly müşderi we on ýyldan gowrak iş tejribämiz bar.Biziň kompaniýamyz ýylyň dowamynda sport ýarmarkalaryna gatnaşýar.2008-nji ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz 100,000 inedördül metr meýdany tutýan sport harytlaryny öndürmekde ýöriteleşen giňişleýin kärhana.

KOMPANI .A

Önümlerimiz

Kompaniýa, häzirki zaman bir bitewi elektroplatasiýa önümçilik liniýasyny emele getirmek üçin elektrogalvanizirlenen boýag awtomatiki enjamlaryny guýmak we gaýtadan işlemek bilen birleşdirýär.Dambbelller, rezin bilen örtülen dambbelller, boýag dambbelller, elektroplirlenen dambbelller, barbell barlary, olimpiýa barlary, kiçi fitnes enjamlary, ýoga mata öndürmekde ýöriteleşýäris.Önümler ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Russiýa, Singapur, Taýland we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Dingzhou Hongyu Technology Development Co., Ltd. R&D, dizaýny, satuwy we önümçiligi birleşdirýär we önümleri yzygiderli gowulandyrýar we täzeleýär.

Biziň düşünjelerimiz

Kompaniýamyz innowasiýa fitnes we daşky gurşawy goramak düşünjesini, ýokary hilli önümleri maksady hökmünde kabul edýär, saglyk we daşky gurşawy goramak düşünjesini goldaýar we kepillik hökmünde tüýs ýürekden höwesimizi we ajaýyp hyzmatymyzy alýar, jemgyýete hyzmat edýär we dürli gatlakdaky kärdeşler bilen işleýär. sagdyn geljegi döretmek üçin durmuş.Biziň islegimiz, alyjylary sport bazarynyň bahasyndan mümkin bolan iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek, şonuň üçin alyjylar bizden isleýän önümlerini arzan bahadan alyp bilerler.Hyzmatymyz: alyjynyň şahsy nyşany bilen öndürýäris Önüm, alyjynyň ideal dizaýny, alyjynyň islegine ýa-da bar bolan alyjynyň ideal önüm üýtgemegine görä önümi göçürýär.

OEM

(OEM) özboluşly enjam öndüriji bolanymyz üçin, alyjylara zerurlyklaryna görä 100% takyk önüm berip bileris.Täze alyjylar üçin ýörite hyzmatlar: alibaba.com saýtynda alyjylaryň 90% -iniň başlaýandygyny görşümiz ýaly, täze bir iş üçin, wagtynda çykyş edip bilmekleri üçin hemme zadyň 100% kämil bolmagy zerur.Biziň tejribämiz we alyjylary 100% takyk önüm bilen üpjün etmek we iň oňat bahadan täze alyjylara hökman kömek eder, sebäbi önümlerine, logotipine / dizaýn sargytlaryna, bahalara we ýük daşama çykdajylaryna esaslanyp sitata bermäge uly üns berýäris.Mundan başga-da, öz önümçilik desgalarymyz sebäpli belli bir wagtyň içinde az ýa-da köp mukdarda sargyt iberip bilýäris.

H6ce42abfeb534555951016097d97e263S.jpg_350x350
H17cda5ca444c4cc181623982d59b88afk.jpg_350x350
H3975faf8865445faaf94f3c7990118a23.jpg_350x350

Hil gözegçiligimiz

Hil gözegçilik ulgamymyz gaty doly.Çig mal saýlamakdan taýýar önümlere çenli ähli amallarda gaty seresap bolýarys.Her önüm iberilmezden ozal aýratynlykda barlanýar.Gaplamazdan ozal ähli önümleri barlamak üçin hil gözegçilik toparymyz bar.Işgärlerimiz önümi alanyňyzdan soň 6 aýyň içinde hyzmat bermäge taýyn.

Biziň ygtybarlylygymyz

Bar bolan alyjylar bilen berk gatnaşyk gurduk, sebäbi olary takyk önümler bilen tüýs ýürekden üpjün edýäris we alyjylara ähli tarapdan alada edýäris.Bu alyjylarymyzyň ýyllar boýy biziň bilen galmagynyň sebäbi.Täze alyjyny doly kanagatlandyrmazdan ozal, täze alyjynyň biziň bilen islendik geleşikde bizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin häzirki alyjynyň söwda salgylanmasyny berip bileris.

Görüşimiz

Müşderilerimiz siziň bilen uzak möhletleýin özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýýarlar.Onda näme üçin yza süýşürilýär?Geliň, şu gün fitnes maksatlaryňyza ýetmäge kömek edeliň.Şeýlelik bilen biziň gözýetimimiz Hytaýda iň bäsdeş üpjün edijileriň birine öwrülmek.Biziň gymmatlyklarymyz toparlaýyn işlemek we müşderi merkezi, şonuň üçin müşderileriň köpüsi Hongyu Fitness-i saýlaýarlar.

Şahadatnamalar

H200090f3087147c1b56c196ff6a99549w
5 zawodda 120-den gowrak işçi
2000-den gowrak daşary ýurtly müşderi
On ýyldan gowrak tejribe
Meýdany 100,000 inedördül metr

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň