Önümlerimiz

sport zaly rezin bamper plastinka

Gysga düşündiriş:

Marka ady: HONGYU
Material: rezin, rezin
Reňk: Gara
Agramy: 5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg / 10LB / 15LB / 25LB / 35LB / 45LB / 55LB, 15kg
Gaplamak: Karton
MOQ: 20 sany
Logotip: kabul edildi
Mysal: Elýeterli
Bäsleşik: Gyşky Olimpiýa
“Combo Set” hödürlenýär: ≥6
Görnüşi: Agramy
is_customized: Hawa
Jyns: Erkekler
Diametri: 50mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka ady:
HONGYU
Material:
rezin, rezin
Reňk:
Gara
Agramy:
5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg / 10LB / 15LB / 25LB / 35LB / 45LB / 55LB, 15kg
Gaplamak:
Karton
MOQ:
20 sany
Logotip:
Kabul edildi
Mysal:
Elýeterli
Bäsleşik:
Gyşky Olimpiýa
“Combo Set” hödürlenýär:
≥6
Görnüşi:
Agram plastinka
is_customized:
Hawa
Jyns:
Erkekler
Diametri:
50mm

sport zaly arzan agramly plastinka rezin bamper plastinka

Önümiň beýany

 Dizaýn: gödek däl, tekiz ýer.
Material: doly rezin material
Döwülmäge çydamly iň az wagt: 8000 ~ 10000 gezek
ID: 51mm ýakanyň açylmagy
OD: diametri 450mm

Agramy: 5kg 10kg 20kg 25kg

 

Barbellleriň esasy klassifikasiýasy

✅ Olimpiýa agyr atletika barbell: erkek görnüşi, uzynlygy 2,2 m, agramy 20kg, aýal görnüşi bar uzynlygy 2.05m, agramy 15kg.

✅ Adaty barbell: Bar 1,5-1,8 metr aralygy, agramy 6-8 kg.Sport zallarynyň köpüsi, diňe güýç öwredip başlaýan gyzlar üçin amatly gysga we ýeňil barbellleri üpjün edýär.

✅ Egri barbell: W barbell diýlip hem bilinýän egri çyzyk has gysga we tutmak has aňsat, biliňizi egmegi aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin barbelliň bu görnüşi biceps, triceps ýa-da belli bir myşsa toparlary üçin amatlydyr.

Aboveokardakylardan başga-da, adatça belli bir maksat üçin ulanylýan gaty üýtgeşik (we geň görnüşli) barbelller bar

Mysal üçin, gaty çekmek üçin altyburçly barbell

 

Barbelller

Kuwwat we egilmek üçin ulanylýan şweýsariýaly barbell

 

Näme üçin barbellleri ulanýarsyňyz?

Has köp myşsa gurup bilersiňiz

Barbell mugt we durnukly enjamlara degişlidir.Skat raf, Smit rack we beýleki durnukly enjamlar bilen deňeşdirilende, barbelliň türgenleşigi agramy durnuklaşdyrmak üçin has köp myşsany talap edýär, bu bolsa has köp myşsanyň maşk edilip bilinjekdigini we täsiriniň has gowudygyny aňladýar.

Kesgitli guralyň hereket traýektoriýasy kesgitlenen bolsa-da, adamlar bu traýektoriýa görä hereket edýärler we az muskullar çekiler.
Güýçüň ösmegine amatly

Barbelller güýjümiziň ösmegi üçin peýdalydyr.

Barbelliň agramyny ýokarlandyrmak bilen, myşsalaryňyz ýuwaş-ýuwaşdan täze gyjyndyrmany kabul edýär we güýjüňiziň artmagyny üpjün edip, has köp ýük göterýär.Bu, “progressiw artykmaç ýüklemek ýörelgesi” diýlip atlandyrylýan myşsa gurluşynyň möhüm bölegi.

Diňe şeýle etmek bilen myşsalarymyz netijeli ösüp biler we has agyr we agyr agramlary göterýändigimizi görmek gaty peýdaly.

 

Muňa garamazdan, kesgitlenen enjamlaryň hem peýdasy bar

Hereket bilen tanyş däl wagtyňyzda, myşsalaryňyz güýji dolandyryp bilmese, şikes alanyňyzda ýa-da belli bir myşsany işlemek isläniňizde stasionar enjamlary ulanyň.

 

Barbelller dambbelllere garşy

Türgenleşikde dambbell ýa-da barbell bilen edilip bilinjek käbir hereketler bar, haýsysy has gowy?

 

Dürli durnuklylyk

Durnuklylyk nukdaýnazaryndan dambbelller erkin agramlardyr, şonuň üçin dambbellleriň skameýkasyny we beýleki hereketleri edeniňizde, iki eliňizi degişli agramlaryny durnuklaşdyrmak üçin ulanmaly bolarsyňyz, bu gaty kyn, barbelller dambbelllerden has durnukly.

 

Kuwwat başga

Umuman aýdanyňda, sport zalynda dambbellleriň iň ýokary agramy 50 kg.Barbelller bilen, barbelliň böleklerini ýygnap, agramy artdyryp bilersiňiz, mysal üçin, bir kilo etmek üçin 70kg ýygnap bilersiňiz

 

Muskullar başgaça işjeňleşýärler

 

Dambbelller has erkindir, şonuň üçin myşsalary has ýokary tizleşdirýär we has doly gysylmagyna mümkinçilik berýär.

Barbelller, tersine, az höweslendiriji

Haryt maglumatlary

 

Kompaniýanyň maglumatlary

Dingzhou Hongyu Tehnologiýa Ösüş Co.Ltd Hebei welaýatynyň Dingzhou şäherinde ýerleşýär'bary-ýogy iki sagat'Pekine awtoulag sürmek. Bizde 5 zawod, 120 işçi we 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar.

Dambbelller, gümürtik dambbelller, lak laklar, boks enjamlary, ýoga MATS öndürmekde ýöriteleşýäris, mehaniki bölekleriň bahasynyň 80% -i ABŞ, Russiýa, Germaniýa, Angliýa, Awstraliýa, Gresiýa, Çili, Taýwan we beýleki ýurtlara eksport edilýär.“Hongyu” markamyz “OEM” -ni goldap biler.“Üstünlige ymtylmak, ilki bilen hil” düşünjesini goldaýarys.Iň esasy “VIP müşderilerimiz” bolmak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň